Článok I.

Úvod

Spoločnosť AGROFARMA TATRY, s.r.o. so sídlom: Veľký Slavkov 293, 059 91 Veľký Slavkov, IČO: 407 809 515 DIČ: 2024141340, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel Sro, Vložka č.30552/P,  (ďalej len „Poskytovateľ“), ktorá dodáva od gastronomických a iným zariadení jedlá, nápoje a iný tovar, vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky. Záujemca je fyzická alebo právnická osoba, ktorá si objednáva tovar od poskytovateľa. Kontaktné údaje: 0919 02 99 18, e-mail: info@restauraciacajka.sk

Článok II.

Priebeh objednávania a dodávania

1) Objednávanie prostredníctvom internetu

  1. a) Záujemca prostredníctvom internetovej stránky www.restauraciacajka.sk vyplní objednávkový formulár.
    b) Poskytovateľ spätne potvrdí emailom prijatie objednávky a následne zašle ďalší email o akceptovaní, resp. odmietnutí vybavenia objednávky. Čas dodania je spravidla najskôr o 55 minút.
    c) Poskytovateľ objednávku dodá na požadovanú adresu a záujemca ma možnosť tovar zaplatiť podľa možnosti a to: v hotovosti uhradí objednávku alebo platbou kartou na mieste dodania.

2) Objednávanie prostredníctvom telefónu

  1. a) Záujemca prostredníctvom telefónneho čísla 0951 460 233 vykoná objednávku.
    b) Poskytovateľ dohodne so záujemcom čas dodania, ktorý je spravidla najskôr o 55 minút. Čas doručenia závisí od doby prípravy jedál v reštauráciách a vyťaženosti poskytovateľa v čase objednávky. Prípadné časové posuny v donáške rieši poskytovateľ individuálne so záujemcom.
    c) Poskytovateľ objednávku dodá na požadovanú adresu a záujemca tovar uhradí.

Článok III.

Práva a povinnosti Záujemcu

1) Záujemca má právo na dodávku objednaného tovaru v súlade so Všeobecnými podmienkami.
2) Záujemca má právo na riešenie reklamácie v súlade so Všeobecnými podmienkami.
3) Záujemca má právo objednávku zrušiť do 15 minút od zadania objednávky.
4) Ak záujemca objednávku zruší po danej lehote, jedlo/tovar mu bude doručené s pokladničným blokom ako pri bežnom postupe a bude od záujemcu požadovaná úhrada za objednávku.

Článok IV.

Práva a povinnosti Poskytovateľa

1) Poskytovateľ zodpovedá za dodržiavanie hygienických noriem počas prepravy.
2) Poskytovateľ nezodpovedá za akékoľvek škody, ktoré by záujemcovi prípadne vznikli v dôsledku nekvality zo strany reštaurácie.
3) Poskytovateľ má právo na úhradu objednanej služby.

Článok V.

Reklamácie

1) Poskytovateľ venuje maximálnu pozornosť spokojnosti zákazníka a každú reklamáciu zaznamenáva a vyhodnocuje.
2) Poskytovateľ nemôže z hygienických dôvodov kontrolovať kvalitu a iné rozdiely v doručených jedlách dodávaných v termo-obaloch, ktoré pripravila reštaurácia.
3) Prípadné reklamácie kvality a množstva jedál, oznámte prosím na telefónne číslo 0951 460 233, kde vykonáme maximum pre vyriešenie Vašej reklamácie.
4) V prípade akýchkoľvek iných skutočností, ktoré by narúšali Vašu spokojnosť, nás neváhajte kontaktovať počas prevádzkových hodín telefonicky na 0951 460 233 alebo mailom na info@restauraciacajka.sk.
5) V prípade, že nedokážeme vyriešiť Vašu reklamáciu okamžite, budeme Vás kontaktovať najneskôr nasledujúci pracovný deň.

Článok VI.

Záverečné ustanovenia

1) Záujemca týmto dáva súhlas na prípadné spracovanie, sprístupnenie a zverejnenie svojich osobných údajov podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.
2) Poskytovateľ sa zaväzuje nepodávať údaje a informácie získané v rámci vzájomnej spolupráce tretím osobám.
3) VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.5.2023.
4) Poskytovateľ je oprávnený jednostranne, úplne alebo sčasti, upraviť, zmeniť, doplniť alebo zrušiť VOP, s čím Záujemca súhlasí.
5) Nové Všeobecné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť ich zverejnením na internetovej stránke www.restauraciacajka.sk
6) Objednávky obsahujúce alkoholické nápoje, pre osoby mladšie ako 18 rokov nevybavujeme.